°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
PODMÍNKY CHOVU PLEMENE NĚMECKÝ BOXER V ČR
Podmínky chovu plemene německý boxer v ČR ke stažení
Podmínky chovu plemene německý boxer v ČR ke stažení

Tyto podmínky chovu byly v úplném znění schváleny včetně změn a doplňků na Plenárním zasedání Boxerklubu ČR dne 25. 3. 2023 v Praze.

* Text označený modře - JIŽ NEPLATÍ - bod 4); bod 7); Zkouška chovnosti bod 1); Bonitace bod 1)
* Text označený červeně - SCHVÁLENÉ ZMĚNY - bod 4); bod 7); Zkouška chovnosti bod 1); Bonitace bod 1)
Změny vstupují v platnost 25. 3. 2023.CHOVATELSKÝ ŘÁD (specifická část)

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.


2. Fena smí odchovat maximálně tři vrhy během dvou let. Bílá štěňata ponechaná na živu musí být přihlášena k zápisu do Plemenné knihy, ale nemohou účastnit výstav a chovatelských akcí. K zápisu do Plemenné knihy jsou způsobilé pouze vrhy, ve kterých je při závěrečné kontrole průměrná hmotnost štěňat 4,5 kg. Štěňata musí být u chovatele do 50 dne stáří a minimální hmotnosti 4 kg.


3. Práva a povinnosti chovatele:
a) O plánovaném krytí feny je chovatel povinen uvědomit příslušného poradce chovu územní pobočky, které je členem, (dále jen PCH) minimálně 21 dnů před očekávaným háráním feny a pokud tak již dříve neučinil, poslat PCH fotokopii dokladů o její chovnosti. Pokud si sám krycího psa nevybere, vyžádá si doporučení vhodného krycího psa. V případě neshody rozhodne o spojení hlavní poradce chovu (dále jen HPCH). Krycí pes musí mít vyhodnocení spondylózy páteře. Psi v držení zahraničního majitele musí mít splněny podmínky chovu v zemi, kde jsou zaregistrováni v plemenné knize, a tyto podmínky musí být v souladu s chovatelským řádem FCI a chovatelským řádem Boxerklubu ČR. Chovní jedinci zapůjčení nebo prodaní do České republiky musí splnit Chovatelskou zkoušku nebo Bonitaci nejpozději do šesti měsíců po zapsání do plemenné knihy ČKS, nebo do šesti měsíců od prvního krytí v České republice, a musí splňovat veškeré podmínky chovatelského řádu BOXERKLUBU ČR. V případě zahraničního krytí nebudou-li splněny veškeré podmínky stanovené chovatelským řádem Boxerklubu ČR, může výjimku po konzultaci s příslušným poradcem chovu povolit pouze hlavní poradce chovu.

b) Majitel feny žádá o vydání krycího listu s dostatečným předstihem (min. 21 dnů, max. 3 měsíce) příslušného poradce chovu a k žádosti přikládá kopii PP feny, doklady o splnění chovnosti (ZCH, posudek z výstavy). Poradce chovu po kontrole úplnosti všech dokladů vydá krycí list, opatří ho razítkem a svým podpisem. V případě zahraničního krytí přechází povinnost o dodání dokladů o chovnosti psa v dané zemi na majitele feny.

c) Majitel krycího psa nesmí majiteli feny fenu připustit, pokud není na krycím listu razítko a podpis poradce chovu

d) řádně vyplněné potvrzení o krytí feny - krycího listu zaslat do 14 dnů po uskutečněném krytí PCH,

e) Oznámit neprodleně PCH narození štěňat. PCH je oprávněn dle svého uvážení, nejdéle však do 5 dnů po porodu, provést kontrolu vrhu. U vrhu A je první kontrola povinná.

f) Zajistit utracení neživotaschopných štěňat.

g) sledovat váhové přírůstky (v prvním týdnu života štěňat každodenní kontrola),

h) Pozvat PCH na povinnou kontrolu vrhu v 7. týdnu stáří štěňat. Proplatit PCH cestovní náklady a další poplatky stanovené konferencí Boxerklubu ČR.
Služba pro člena Boxerklubu ČR – 150,- Kč + 6,- Kč/km
Služba pro nečlena Boxerklubu ČR – o všech službách, poplatcích a smlouvách rozhodne výbor Boxerklubu ČR.

i) Nejpozději do 21. dne stáří štěňat zaslat žádanku Hlášení vrhu pro čipování na Plemennou knihu ČKS a zajistit jejich tetování, nebo čipování v 7. týdnu věku. Odeslat všechny doklady k zápisu štěňat potvrzené příslušným PCH na Plemennou knihu ČKS nejpozději do 70. dne stáří vrhu. Hlášení o vrhu zasílá hlavnímu poradci chovu příslušný poradce čtvrtletně z celé pobočky


4. Chovný pár musí splňovat:
Psi a feny plemene boxer s průkazem původu (dále jen PP), ve vlastnictví českého majitele tj. osoby s trvalým pobytem na území ČR, kteří splňují podmínky k chovu, jsou starší 18 měsíců, na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění u psa minimálně velmi dobrý, u feny minimálně dobrý, na zkoušce chovnosti - bonitaci (dále jen ZCH) v České republice, ZTP v Německu, nebo ZTP v Rakousku se zpětnou platností byli zařazeni do chovu a alespoň jeden z partnerů má složenou zkoušku z výkonu ZVV1, IGP-V IPO1 (nebo zkoušku na kterou byl vydán mezinárodní certifikát pro třídu pracovní - netýká se zkoušky ZM a IPO V). Pro psy ve vlastnictví českých chovatelů je platná zkouška získaná v České republice. Oba partneři musí mít vyhodnocen rentgen na spondylózu ve věku minimálně 12 14 měsíců. Psi ve vlastnictví zahraničního majitele tj. osoby, která nemá trvalý pobyt na území ČR, musí splňovat stejné podmínky jak výše uvedeno, s vyjímkou Zkoušky chovnosti. Psi, kteří jsou vedeni ve spoluvlastnictví českého a zahraničního majitele, tj. osoby, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, musí splňovat všechny podmínky jako psi ve vlastnictví českého majitele.

Jedinci zapsaní v ČR, kteří mají vyšetřenou dysplazii kyčelních a loketních kloubů, si mohou nechat zapsat do průkazu původu, pouze pokud je vyhodnoceno u smluvního vyhodnocovatele BK ČR.


5. Jedinci vyřazení z chovu:
a) kryptorchidi nebo psi s atrofií varlat,

b) jedinci, kteří byli za ZCH ohodnoceni znaky - Ze, Že, Be, 1e, 4e, 5e, 7e, 8e, psi pod 58 cm výšky, feny pod 53 cm výšky, známka z povahy 1 nebo 9,

c) feny, u kterých byl 2x proveden císařský řez,

d) feny, které ukončily 8. rok věku. O prodloužení chovnosti může majitel feny požádat PCH územní pobočky ve které je členem. PCH může povolit krytí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Chovnost feny může být prodloužena pouze na jeden vrh. Prodloužení chovnosti nebude povoleno fenám u kterých byl při posledním vrhu proveden císařský řez.

e) chovnost psa není omezena dovršením věku 8 let.

f) rentgen na spondylozu - stupeň 4.


6. Jedinci nezařazení do chovu:
a) jedinci mající depigmentaci nosní houby,

b) jedinci, kteří byli na ZCH oceněni známkou z povahy 2 nebo 8.


7. Druhy chovu:
znění:
Výběrový – oba rodiče jsou zařazeni do výběrového chovu. V případě zahraničního krytí musí mít partner bonitaci v dané zemi (např. Körung, Selezionato) nebo mít titul "Klubový vítěz", "Vítěz roku", "Světový vítěz", "Evropský vítěz", nebo "Vítěz Atiboxu ve třídě dospělých" a zkoušku z výkonu ZVV1, IGP-V IPO1, VPG1 (SchH1) (nebo zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát pro třídu pracovní - netýká se zkoušky ZM a IPO V ). Součet stupně spondylózy obou chovných jedinců musí být nejvíce 3.

Kontrolovaný - všechny ostatní, kde rodiče splňují 4. bod tohoto chovatelského řádu. Součet stupně spondylózy obou chovných jedinců musí být nejvíce 4.


8. Práva a povinnosti PCH:
a) na požádání chovatele doporučit chovateli alespoň tři vhodné krycí psy písemně do 14 dnů po obdržení žádosti,

b) určit druh chovu dle znění tohoto CHŘ. Zjistí-li PCH závažné nedostatky ve vrhu nebo při jeho odchovu, může zařadit vrh do nižší kategorie nebo vyslovit zákaz použití feny v chovu na dobu do 18 měsíců od data narození štěňat. V případě hrubého porušení CHŘ nedoporučit vrh k zápisu. Všechny tyto okolnosti musí být vyznačeny v hlášení o vrhu,

c) PCH, nebo jím písemně pověřená způsobilá osoba, provede dle bodu 3e) a 3h) kontroly vrhu a v případě potřeby je povinen, poskytnout poradenskou činnost. V případě, že budou při kontrole u chovatele nedostatky, má právo provést na náklady chovatele více kontrol. Písemné pověření způsobilé osoby, která kontrolu prováděla, bude přiloženo k hlášení o vrhu zasílaného hlavnímu PCH.

d) dodat chovateli veškeré formuláře potřebné k zápisnímu řízení, kontrolovat jejich řádné vyplnění, řádně vyplnit hlášení o vrhu, vybrat od chovatele poplatky určené konferencí Boxerklubu ČR a nechat si proplatit cestovní náklady,

e) vést řádnou evidenci chovu a kontrolovat dodržování tohoto CHŘ. Řádně vyplněné kopie listů z chovných svodů, ZCH a bonitací poslat do dvou měsíců po akci HPCH.

f) Zapsat do průkazu původu výsledek RTG spondylozy.

Kontroly vrhu u poradců chovu:
Krycí list poradcům chovu, jsou-li sami chovatelé, vydává ústřední poradce chovu. Kontroly vrhů u poradců chovu provádí předseda příslušné územní pobočky nebo jím pověřená osoba.

Hlavní poradce chovu (HPCH) je povinen vést řádnou evidenci chovu. Do konce června následujícího roku zpracovat statistiku výsledků chovných svodů, ZCH a bonitací, vypracovat zprávu o chovu za uplynulý rok a zajistit jejich rozeslání členům výboru Boxerklubu ČR, PCH a na pobočky Boxerklubu ČR. Svolat minimálně 1x ročně aktiv PCH.CHOVNÝ SVOD

1. Chovný svod pořádá každá územní pobočka (dále jen ÚP) alespoň 1x ročně. Zúčastnit se mohou psi a feny s PP, starší 6 měsíců.

2. Termín pořádání akce musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR. Doporučuje se uspořádat chovný svod v rámci ZCH, příp. bonitace.

3. Předvedené jedince posoudí PCH nebo rozhodčí pro exteriér.

4. Každý účastník obdrží originál posudkového listu a předvedení mu bude potvrzeno do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

5. Účast na chovném svodu je podmínkou účasti na ZCH.ZKOUŠKA CHOVNOSTI

1. ZCH se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na chovném svodu, jsou starší 15 měsíců a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu ve věku minimálně 12 14 měsíců, vyhodnocené u smluvního vyhodnocovatele BK ČR.

2. Majitel přihlašovaného jedince zaplatil předepsané zápisné.

3. Termín konání ZCH musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR a nesmí kolidovat s klubovými akcemi (výstavy, Mistrovství ve výkonu a pod.).

4. Pořádající ÚP stanoví termín uzávěrky přihlášek. Přihlášku lze podat přímo na místě za zvýšený poplatek.

5. Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací – delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 – 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Zkoušku chovnosti posuzuje rozhodčí pro plemeno.

6. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu a zdržovat se s ní v prostoru určeném pořadatelem.

7. Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů. Každý účastník obdrží náležitě vyplněný originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).

8. Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.

9. Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu. Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.

10. Účastníci ZCH i diváci jsou povinni respektovat požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování povahy alespoň 25 m a od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m.

11. Pořadateli ZCH se doporučuje zorganizovat alespoň jeden nácvik v termínu do jednoho měsíce před akcí na místě konání za účasti delegovaného figuranta. Pořadatel je oprávněn vybrat od účastníků nácviku poplatek na úhradu nákladů spojených s jeho pořádáním.

Prováděcí pokyny ke zkoušce chovnosti

1. Po prezentaci a losování se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.

2. Komise posoudí exteriér předváděného jedince a zkontroluje číslo čipu.

3. Na pokyn komise upoutá psovod psa opatřeného nestahovacím obojkem (dobře přiléhajícím) u kolíku na 2 - 3 m dlouhý úvazek (na konci u kolíku opatřený pružinou nebo silnou gumou) a odejde do úkrytu nejméně 25 m vzdáleného. Pomocník z určeného stanoviště (vzdálenost je daná druhem použité zbraně, ale nesmí být menší než 20 m) na pokyn komise 2x vystřelí v intervalu 5 vteřin. Projeví-li pes výrazný strach ze střelby, je hodnocen jako vyřazen z chovu a v ZCH dále nepokračuje.

4. Na pokyn komise figurant opatřený ochranným oblekem (kalhoty, vesta) prochází normálním tempem kolem psa ve vzdálenosti 1 m od okraje hranice dosahu poutacího řetězu, aniž by psa na sebe jakkoli upozorňoval (osa postupu je kolmá na osu odchodu psovoda do úkrytu).

5. Ve vzdálenosti 15 m od kolíku se figurant otáčí a podnikne útok proti psu provázený křikem a nápřahy obušku (oficiální pomůcka schválená FCI). Útok končí na hranici kružnice vymezené délkou řetězu. Na pokyn komise se psovod vrací pro psa a vrací se s ním ke komisi.

6. Figurant se opatří mimo dohled psa ochranným rukávem a přesune se do úkrytu, který je tvořen některou z min. pěti zástěn umístěných v prostoru akce. Na pokyn komise odchází psovod se psem upoutaným na vodítko směrem k úkrytu. V okamžiku, kdy je psovod se psem vzdálen od úkrytu 10 m, podnikne figurant útok na psovoda provázený křikem a nápřahem obušku. V okamžiku zahájení útoku musí psovod pustit vodítko a může hlasem povzbuzovat psa k zákroku. Pokud se pes zakousne do ochranného rukávu, dostane od figuranta dvě rány prutem do oblasti hřbetu.

7. Na pokyn komise figurant ukončí zákrok.

8. Komise provede vyhodnocení jedince a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

Hodnocení povahy při zkoušce chovnosti

1. Neovladatelně bázlivý, vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s cizí osobou, bojí se střelby.

2. Výrazně plachý, při střelbě bázlivý, projevy strachu před osobou, která psa neohrožuje. Při útoku figuranta se snaží o únik, při obraně psovoda projevuje bázlivost. Bojí se vážení, měření, prohlídky chrupu.

3. Nejistý před osobu, která psa neohrožuje, při střelbě nejistý. Před útokem figuranta uhýbá s projevy strachu, po skončení útoku projevuje náznaky útočnosti. Při obraně psovoda nejistý s náznaky bázlivosti, po skončení útoku náznak útočnosti. Nejistý při vážení, měření a prohlídce chrupu s náznaky kousavosti vůči posuzovateli i majiteli.

4. Má snahu napadat osobu, která psa neohrožuje, při střelbě pozorný. Při útoku figuranta výrazně reaguje a pokračuje v napadání i po skončení útoku figuranta. Při obraně psovoda tvrdě a aktivně zasahuje, těžko ovladatelný a zklidnitelný po provedeném zákroku. Při vážení, měření a prohlídce chrupu výrazně neklidný s náznaky útočnosti proti posuzovateli, hůře ovladatelný.

5. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, bez váhání útočí, po skončení útoku figuranta dále nenapadá. Při obraně psovoda ihned aktivně a účelně zasahuje, ovladatelný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu neprojevuje strach ani útočnost.

6. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje, ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, výrazně neútočí, ale necouvá, po skončení útoku figuranta nenapadá. Při obraně psovoda méně důrazný, ale provede zákus. Po úderech nepouští, zákus nevýrazný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu přátelský.

7. Pasivně nedůvěřivý k osobě, která psa neohrožuje, lhostejný ke střelbě. Před osobou, která ohrožuje, uhýbá bez projevů strachu, ve snaze vyhnout se střetu. Při obraně psovoda bezradný, před figurantem uhýbá, ale neutíká. Pokud zakusuje, po ráně pouští. Při vážení, měření a prohlídce chrupu nejistý, ale ovladatelný.

8. Netečný nebo nedůvěřivý vůči osobě, která psa neohrožuje. Na útok ohrožující osoby reaguje pasivně - couvá, ale po skončení útoku nenapadá ani neutíká, nejistý při střelbě. Při obraně psovoda se snaží vyhnout kontaktu s figurantem, bez náznaku bojovnosti. Při vážení, měření a prohlídce chrupu plachý, ale neútočný. Malá ovladatelnost.

9. Zcela netečný, nevydrážditelný, bez náznaku aktivní sebeobrany.BONITACE

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří jsou zařazeni do chovu, na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění "výborný", mají složenou zkoušku z výkonu ( ZV, ZVV, IGP-V IPO, VPG /SchH/ , úspěšně absolvovali vytrvalostní zkoušku pořádanou Boxerklubem ČR, a spondylóza je vyhodnocena maximálně stupněm 2. Doklady o splnění podmínek opravňujících k účasti na bonitaci je povinen majitel zaslat pořadateli společně s přihláškou nejpozději do 1 týdne před konáním akce. Součástí dokladů je i veterinární potvrzení o případném úrazu zubů.

2. Bonitace se pořádá maximálně 2x ročně bez omezení počtu jedinců s platností od 1.7.2019. Zkouška chovnosti a bonitace nesmí být u jednoho jedince provedena ve stejný den. O možnost uspořádání bonitace mohou požádat jednotlivé ÚP do termínu stanoveném výborem Boxerklubu ČR. Výbor Boxerklubu ČR rozhodne o místě a konání termínu akce.

3. Pořádající ÚP je povinna zveřejnit místo konání bonitace ve Zpravodaji alespoň 3 měsíce předem, pokud místo není stanovené v termínovém kalendáři.

4. Termín uzávěrky určuje pořadatel. O případném přijetí dodatečně přihlášených rozhoduje pořadatel. Řádně přihlášené účastníky je povinen o zrušení akce včas písemně vyrozumět.

5. Bonitaci posuzuje delegovaný rozhodčí pro plemeno, který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR, oprávněných k posuzování ZCH a bonitací. Delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR (vč. náhradníka). Delegován musí být rovněž figurant (vč.náhradníka). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Bonitaci posuzuje rozhodčí pro plemeno.

6. Pořadatel zajišťuje vybavení figuranta, je povinen zajistit vyhovující prostor pro posuzování, desku na měření zvířat, váhu, vyhovující pistoli a náboje. Zároveň je povinen zajistit zkušebního psa. Účastníci bonitace i diváci jsou povinni respektovat oprávněné požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m a od místa povahy alespoň 25 m.

7. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli neprodleně a zdržovat se s ní v určeném prostoru.

8. Každý jedinec bude posouzen kompletně (povaha a exteriér), obdrží originál posudkového listu (náležitě vyplněný a podepsaný členy bonitační komise) a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky). Přesto, že chovný jedinec má z výstavy ve třídě dospělých ocenění výborný, ale jeho exteriérové kvality budou mít některý z hrubších nedostatků, nemusí být jedinec do výběrového chovu zařazen. Hrubšími nedostatky se rozumí zejména: nevybarvené spojivky jednostranně i oboustranně, depigmentace nosní houby, světlé oko, asymetrie skusu, slabě vyvinutý chrup + větší množství drobnějších vad, které narušují celkový vzhled boxera (záleží na posouzení rozhodčího), psi i feny 1 cm nad horní hranicí standardní výšky, feny pod 54 cm a psi pod 58 cm výšky. Rozhodčí je v tomto případě povinen vyhotovit písemný posudek (jako na výstavě) se zdůvodněním nedostatků, pro které nebyl jedinec zařazen.. Tento jedinec se nemůže dalších výběrových bonitací zúčastnit.

9. Jedinci, kteří úspěšně složí bonitaci s povahovou známkou 4, 5, 6, budou zařazeni do výběrového chovu do konce chovnosti.

10. Výsledky bonitací budou zveřejněny ve Zpravodaji 2x ročně.

11. Bonitaci splní pouze ten jedinec, který obdrží známku z povahy 4, 5 nebo 6.

12. Pokud jedinec nesplní podmínky pro udělení známky 4, 5 nebo 6, nebude mu známa z povahy zadána a bude hodnocen nezařazen. V tomto případě může 1x bonitaci opakovat.

13. Výši zápisného stanoví výbor Boxerklubu ČR. Pořadatel je povinen zajistit posudkové listy a vydat volně přístupnou soupisku účastníků - katalog.

14. Výborem Boxerklubu ČR bude pověřen člen výboru, který bude zodpovědný za veškeré chovatelské akce, delegování rozhodčích a figurantů, včetně možných změn během roku.

15. Pokud se výběrové bonitace zúčastní pes s vyřazujícími vadami u zubů, nebude pes do výběrového chovu zařazen.

Prováděcí pokyny k bonitaci

1. Po prezentaci a losování se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.

2. Prostor pro přezkušování povahových vlastností musí být vymezen tak, aby byly vyloučeny všechny vlivy narušující průběh akce.

3. Psovod se psem upoutaným na vodítku vstoupí na vyzvání do určeného prostoru a zaujme základní postoj. Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem 20 - 30 kroků a provede za pochodu vlevo, nebo vpravo v bok. Pokračuje dalších 15 - 20 kroků, provede za pochodu čelem vzad a zaujme opět základní postoj. Odepne psa z vodítka a tu samou trasu absolvuje zpět se psem u nohy bez vodítka. Po příchodu do výchozího místa za pochodu provede čelem vzad a zaujme základní postoj. Upoutá psa na vodítko a odchází se psem k posouzení exteriéru. Na pokyn rozhodčího pověřená osoba vystřelí 1x při chůzi na vodítku a 1x při chůzi bez vodítka. Při podezření z reakce na střelbu může rozhodčí nechat střelbu opakovat. Střílí se pistolí ráže 6 - 9 mm nejméně 20 metrů od psa. Pokud se pes od psovoda vzdálí a psovod jej nepřivolá, nebo pes negativně reaguje na střelbu, je z bonitace odvolán.

4. Komise provede kontrolu čísla čipu, vážení, měření, prohlídku chrupu a posouzení exteriéru a hodnotí i chování předváděného jedince. Figurant se mezi tím přesune do úkrytu tak, aby nebyl psem pozorován.

5. Po skončení posuzování exteriéru odchází psovod s upoutaným psem po určené trase k úkrytu figuranta (úkrytem jsou zástěny minimálně 4 na ploše) vzdálenému minimálně 25 m od místa posuzování exteriéru. Po přiblížení psovoda se psem na 15 m od úkrytu zaútočí figurant na psovoda. Křikem a máváním obušku se snaží odradit psa od zákroku. Psovod při spatření figuranta okamžitě pouští vodítko a dává psu povel k zákroku. Pes nesmí být předem drážděn a upozorňován na chystaný přepad.

6. Po skončeném zákroku zůstává psovod se psem v prostoru vymezeném značkou a figurant odbíhá do vzdálenosti 80 m (určeno značkou). Ve vzdálenosti 80 m figurant kluše na místě a rozhodčí dává pokyn k vypuštění psa. Je-li pes na značce 30 m, figurant se otáčí a zaútočí na psa. Po vypuštění psa ho psovod následuje. Provede-li pes zákus do ochranného rukávu, dostane dvě rány obuškem do krajiny hřbetu. V případě, že nedojde k zákusu, bude pes figurantem vytlačován do doby, než rozhodčí ukončí boj.

7. Po úspěšném provedení zákroku psovod upoutá psa na vodítko a vyčká, až figurant odejde do nejbližší zástěny (úkrytu). Na povel rozhodčího odchází psovod s upoutaným psem do skupinky osob (min. 4 osoby), kterou pomalým krokem 2x projde. Skupinka osob bude stát nebo se pomalu pohybovat - osoby cca 1 m od sebe - a musí umožnit psovodovi se psem dostatečný průchod skupinou. Skupina bude stát v prostoru, kde se provádělo posuzování exteriéru. Ve skupině mohou být členové bonitační komise. Pes nesmí pomocníky ve skupině napadat, být agresivní, ani projevovat nejistotu (nervozitu). Chování psa ve skupince ovlivňuje známku z povahy.

Hodnocení povahy při při bonitaci

PK4 - Při posuzování exteriéru hůře ovladatelný s náznaky útočnosti vůči posuzovateli. Výstřely registruje se známkou vzrušení. Při obraně psovoda ihned tvrdě zasahuje, neochotně pouští. Při kontrolním výkonu figuranta plnou rychlostí pronásleduje, bez váhání tvrdě zakusuje, nereaguje na údery prutem, nerad pouští, po zákroku těžko zklidnitelný.

PK5 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. Při obraně psovoda ihned aktivně zasahuje, dobrý zákus, na povel pouští. Při protiútoku plnou rychlostí pronásleduje figuranta, bez váhání provede zákus, nereaguje na údery, ovladatelný.

PK6 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. Při obraně psovoda méně důrazný. Při kontrolním výkonu ochotně pronásleduje figuranta, zákus méně pevný, příp. překusuje, na údery nereaguje.
Tyto podmínky chovu byly v úplném znění schváleny včetně změn a doplňků na Plenárním zasedání Boxerklubu ČR dne 25. 3. 2023 v Praze.

Změny vstupují v platnost 25. 3. 2023