°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
STANOVY BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY
Stanovy Boxerklubu České republiky ke stažení
Stanovy Boxerklubu České republiky ke stažení
Tyto stanovy byly v úplném znění schváleny včetně změn a doplňků na konferenci Boxerklubu ČR
dne 23. 5. 2015 v Třebíči.


Článek 1.
Název a sídlo spolku


1. Název spolku zní: Boxerklub České republiky, z.s. (dále jen "Boxerklub ČR").

2. Boxerklub ČR působí na území České republiky, jeho sídlo je U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

3. Boxerklub ČR je právnickou osobou.

Článek 2.
Poslání a základní úkoly


1. Boxerklub ČR je samosprávný a dobrovolný svazek členů - majitelů, chovatelů a dalších příznivců psů plemene německý boxer.

2. Základním účelem Boxerklubu ČR je pečovat o rozvoj chovu, sportovní činnosti a výcviku, o propagaci a ochranu psů plemene německý boxer. Za tím účelem Boxerklub ČR organizuje zejména chovatelskou, sportovní a výcvikovou činnost, poskytuje svým členům potřebné informace a pomoc a organizuje společné akce.

3. V souladu se svým základním účelem může Boxerklub ČR vyvíjet ediční činnost. Boxerklub ČR a územní pobočky mohou vyvíjet rovněž i jinou podnikatelskou činnost, pokud neodporuje účelu Boxerklubu ČR, těmto stanovám a stanovám a zájmům ČMKU.


Článek 3.
Spolupráce Boxerklubu ČR


1. Boxerklub ČR spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi působícími v rámci České republiky. Za tím účelem může s těmito organizacemi rozvíjet různé formy spolupráce.

2. Ve své činnosti seBoxerklub ČR řídí vlastními stanovami, řády a dalšími předpisy FCI a ATIBOXu, popř. předpisy upravujícími kynologickou činnost na území České republiky.

3. Boxerklub ČR může rovněž spolupracovat s obdobnými zahraničními kynologickými organizacemi, které organizačně přísluší k Mezinárodní kynologické federaci FCI a ATIBOXu.


Článek 4.
Členství v Boxerklubu ČR


1. Členem Boxerklubu ČR se může stát každý občan, který souhlasí s jeho účelem a úkoly. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Boxerklubu ČR za splnění uvedených podmínek, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonní zástupci.

2. Za mimořádné zásluhy o činnost v Boxerklubu ČR či o plemeno německý boxer může výbor Boxerklubu ČR udělit čestné členství.

3. Výbor Boxerklubu ČR je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství v Boxerklubu ČR budou provedeny ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy změna nastane.


Článek 5.
Přijetí za člena Boxerkubu ČR


1. O přijetí za člena Boxerklubu ČR rozhoduje výbor pobočného spolku, a to na základě písemné přihlášky. Členství vzniká za předpokladu souhlasného rozhodnutí zaplacením členského příspěvku. Pokud výbor zamítne přijetí, musí o tom vydat písemné rozhodnutí s odůvodněním a doručit jej uchazeči.

2. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat, a to do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze pobočného spolku.


Článek 6.
Ukončení členství v Boxerklubu ČR


>1. Členství v Boxerklubu ČR končí:
a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z Boxerklubu ČR,
b) zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku ve stanoveném termínu,
c) vyloučením člena (viz. čl. 6, odst. 2 stanov),
d) úmrtím člena.

2. Vyloučit člena z Boxerklubu ČR lze pouze v těchto případech:
a) dopustil-li se zvlášť hrubého porušení stanov či jiných předpisů či řádů Boxerklubu ČR,
b) pro opětovné porušení stanov či jiných předpisů a řádů Boxerklubu ČR. Co je zvlášť hrubé porušení či opětovné porušení určují tyto stanovy nebo o tom dle jednotlivého případu rozhoduje orgán rozhodující o vyloučení.

3. O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru pobočného spolku, nebo výboru Boxerklubu ČR výlučně členská schůze příslušného pobočného spolku. Pokud pochybení člena Boxerklubu ČR přesahuje rámec pobočného spolku, může o vyloučení rozhodnout kárná komise Boxerklubu ČR. O vyloučení musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho roku od posledního porušení stanov či jiných předpisů či řádů.

4. Člen musí být s návrhem na vyloučení seznámen bez zbytečného odkladu a musí mu být dána možnost se hájit.

5. Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Důvody, které k vyloučení člena vedly, nesmí být dodatečně měněny.

6. Proti rozhodnutí o vyloučení z Boxerklubu ČR má člen právo se odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím výboru pobočného spolku. V případě rozhodnutí kárné komise Boxerklubu ČR se podává odvolání k ní. Odvolání nemá odkladný účinek.

7. Nedojde-li ke zrušení rozhodnutí samotnou členskou schůzí pobočného spolku, nebo kárnou komisí Boxerklubu ČR, rozhoduje o odvolání výbor Boxerklubu ČR.

8. Člen, který byl z Boxerklubu ČR vyloučen a jemuž odvolání nebylo vyhověno má právo podat konferenci Boxerklubu ČR návrh na přezkoumání rozhodnutí. Mezi konferencemi tak činí plenární zasedání. Návrh musí být podán písemně prostřednictvím výboru Boxerklubu ČR, a to do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí výboru Boxerklubu ČR.

9. Vyloučený člen Boxerklubu ČR nemůže být znovu přijat za člena Boxerklubu ČR dříve než po uplynutí dvou let od rozhodnutí orgánu, který o vyloučení rozhodoval jako poslední.


Článek 7.
Práva členů Boxerklubu ČR


1. Člen má právo:
a) volit a být volen do orgánů Boxerklubu ČR, toto právo však nemají členové mladší 18 let,
b) podílet se na všech činnostech Boxerklubu ČR jako celku či pobočného spolku, jehož je členem,
c) být informován o činnosti a hospodaření Boxerklubu ČR i jeho orgánů,
d) používat prostředky, zařízení a další majetek Boxerklubu ČR, a to v souladu s vnitřními pravidly,
e) obdržet klubové tiskoviny, vydávané Boxerklubem ČR.


Článek 8.
Povinnosti členů Boxerklubu ČR


1. Člen má tyto základní povinnosti:
a) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
b) dodržovat stanovy, ostatní řády, normy a přijatá usnesení, hájit zájmy Boxerklubu ČR
c) účastnit se na činnosti pobočného spolku, jehož je členem,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy,
e) povinností člena, který vykonává funkce v orgánech Boxerklubu ČR je řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, předkládat o své činnosti zprávy dle organizace Boxerklubu ČR, či na vyžádání revizního orgánu, členské schůze, konference nebo plenárního zasedání (u členů výboru Boxerklubu ČR). Vést řádnou evidenci dokladů, podkladů a veškerých dokumentů, které v rámci své činnosti dostává či zpracovává. Při ukončení své činnosti je povinen veškerou tuto dokumentaci předat svému nástupci, včetně závěrečné zprávy, kterou je povinen vyhotovit nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti.

Porušení povinnosti uvedené výše v bodě b) a e) je považováno za zvlášť hrubé porušení stanov. Za zvlášť hrubé porušení stanov je považována rovněž produkce štěňat bez PP a jejich prodej a jakákoliv forma překupnictví štěňat a psů.


Článek 9.
Organizační struktura Boxerklubu ČR


Organizační strukturu Boxerklubu ČR tvoří:
1. orgány Boxerklubu ČR tj.:
a) konference Boxerklubu ČR,
b) plenární zasedání Boxerklubu ČR,
c) výbor Boxerklubu ČR,
d) revizní komise Boxerklubu ČR,
e) kárná komise Boxerklubu ČR.

2. pobočkové spolky a jejich orgány.

3. výbor Boxerklubu ČR a pobočné spolky mohou vytvářet pomocné orgány, např. aktivy, komise apod.


Článek 10.
Rozhodování orgánů Boxerklubu ČR


1. Orgány Boxerklubu ČR uvedené v čl. 9 stanov jsou schopny usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný usnášet se o věcech, uvedených v předem stanoveném programu za podmínky, že místo, čas a program jednání byly všem členům či delegátům řádně a včas oznámeny a schůze začne o půl hodiny později.

2. Pro schůze výboru Boxerklubu ČR, kárné komise Boxerklubu ČR, výboru pobočného spolku a pro zasedání revizních komisí všech stupňů je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášeníschopnosti. V případě hlasování a rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

3. Není-li stanoveno, že k přijetí usnesení je nutný souhlas kvalifikované většiny (viz. čl. 10 odst. 4 stanov), je usnesení přijato vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů.

4. V případě, že stanovy určují jako podmínku přijetí usnesení souhlas kvalifikované většiny, je usnesení přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných členů nebo delegátů.

5. Volby do orgánů Boxerklubu ČR, a to na všech stupních, se provádí zásadně tajným hlasováním.

6. Výbor Boxerklubu ČR a výbor pobočného spolku může, pokud některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv důvodu svou funkci, pověřit jejím výkonem jiného člena nebo náhradníka. Totéž platí pro revizní komisi Boxerklubu ČR, i revizní komisipobočného spolku.

7. Ve vnějších vztazích jedná jménem Boxerklubu ČR předseda, jménem pobočného spolku předseda pobočného spolku, nebo jsou-li voleni, místopředseda Boxerklubu ČR či místopředseda pobočného spolku, nebo výborem Boxerklubu ČR či výborem pobočného spolku pověřený jeho jiný člen.

8. Výbor Boxerklubu ČR zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání konference, plenárního zasedání a výboru Boxerklubu ČR, a to do třiceti dnů od ukončení zasedání příslušného orgánu, a to v případě není-li vyhotovením zápisu příslušným orgánem pověřena konkrétní osoba. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jací případní další činovníci byli zvoleni, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Boxerklubu ČR může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Toto právo lze vykonat na základě předchozí domluvy a většinou v sídle spolku.


Článek 11.
Závaznost usnesení


1. Usnesení konference, plenárního zasedání a usnesení výboru Boxerklubu ČR či kárné komise Boxerklubu ČR přijaté v souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní orgány a pro členy.

2. Usnesení členské schůze a výboru pobočného spolku, přijaté v souladu se stanovami a usneseními konference, plenárního zasedání, výboru, kárné komise Boxerklubu ČR jsou závazná pro všechny orgány a členy tohoto pobočného spolku.


Článek 12.
Četnost konání konference, mimořádná konference


1. Konference Boxerklubu ČR se koná nejméně jednou za 3 roky.

2. Mimořádná konference se koná:
a) z iniciativy výboru Boxerklubu ČR nebo plenárního zasedání,
b) na žádost nejméně jedné třetiny členů Boxerklubu ČR nebo na žádost nejméně jedné třetiny pobočných spolků. V tom případě je výbor Boxerklubu ČR povinen svolat mimořádnou konferenci ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné žádosti,
c) na žádost revizní komise Boxerklubu ČR předloženou písemně výboru Boxerklubu ČR, při zjištění závažných nedostatků v činnosti Boxerklubu ČR, svolá výbor Boxerklubu ČR konferenci ve stejné lhůtě jako pod bodem b), pokud tak neučiní může svolat konferenci revizní komise Boxerklubu ČR.

3. Jednání konference může být svoláváno postupně do míst působnosti jednotlivých pobočných spolků vhodných pro všechny účastníky konference. Organizačně je zabezpečuje předmětný pobočný spolek.


Článek 13.
Působnost konference


1. Konference jedná o všech otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením Boxerklubu ČR.

2. Konference zejména:
a) stanoví základní zásady a cíle činnosti BK ČR jako celku a jeho orgánů pro příští období,
b) určuje a hodnotí činnost jí zvolených a jí odpovědných orgánů,
c) rozhoduje o změnách stanov,
d) schvaluje chovatelské předpisy pro plemeno německý boxer s platností na území České republiky, určuje územní působnost poradců chovu pobočných spolků, popř. dalších obdobných územních funkcionářů pobočných spolků, schvaluje různé organizačně právní normy kromě těch, které spadají do působnosti jiných orgánů Boxerklubu ČR dle těchto stanov,
e) schvaluje plán činnosti a plán a výsledek hospodaření Boxerklubu ČR,
f) rozhoduje o členství Boxerklubu ČR ve společných kynologických organizacích a schvaluje dohody o spolupráci s jinými kynologickými organizacemi, pokud tyto dohody mají zásadní význam pro činnost Boxerklubu ČR,
g) volí a odvolává členy výboru a revizní komise Boxerklubu ČR, přímo volí předsedu, místopředsedu, hospodáře, tajemníka, ústředního poradce chovu, hlavního vycvikáře, předsedu sboru rozhodčích, redaktora a předsedu revizní komise Boxerklubu ČR,
h) hodnotí činnost dalších orgánů Boxerklubu ČR i jejich členů,
i) stanoví minimální výši členského příspěvku a procentní podíl, který z členského příspěvku odvádí pobočný spolek. Stanoví termín k úhradě členského příspěvku za běžný kalendářní rok.
j) je oprávněna ustanovit zvláštní komisi, a to i z nečlenů Boxerklubu ČR,
k) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
l) dále rozhoduje o věcech jí vyhrazených těmito stanovami, nebo které si k rozhodování vyhradí.

3. Souhlas kvalifikované většiny je potřebný k těmto usnesením konference:
a) o přijetí či změnách stanov,
b) o zrušení Boxerklubu ČR (čl. 31 stanov).


Článek 14.
Příprava a jednání konference


1. Delegáti konference jsou voleni pobočnými spolky podle klíče stanoveného výborem Boxerklubu ČR.

2. Pobočné spolky mohou zvoleným delegátům závazně stanovit, jaké stanovisko mají k projednané otázce
zaujmout.

Článek 15.
Podklady k jednání konference a svolání konference


1. Návrhy změn stanov, řádů a norem Boxerklubu ČR a volebních kandidátek, předkládaných výborem či revizní komisí Boxerklubu ČR k projednání na konferenci, musí být nejméně dva měsíce před termínem konání konference předloženy k posouzení pobočným spolkům.

2. Veškeré dokumenty, předpisy i ostatní písemnosti se doručují poštou, nebo e-mailovou poštou, nebo zveřejněním na web stránkách Boxerklubu ČR. To platí pro každé doručování i mimo rámec přípravy konference.

3. Zasedání konference se svolá písemnou pozvánkou s uvedením návrhu programu, místa a času zasedání, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním.


Článek 16.
Plenární zasedání Boxerklubu ČR


1. Plenární zasedání je nejvyšším orgánem Boxerklubu ČR, který zasedá v období mezi konferencemi, a to nejméně jedenkrát za rok. Skládá se z předsedů pobočných spolků nebo z jimi písemně pověřených zástupců a zastává kompetence příslušející konferenci Boxerklubu ČR s výjimkou:
- rozhodování o přijetí či změně stanov,
- volby a odvolání členů výboru a revizní komise Boxerklubu ČR,
- rozhodování o zrušení Boxerklubu ČR.

2. Články 12 - 15 stanov vztahující se ke konferenci Boxerklubu ČR se použijí přiměřeně.

3. Jednání plenárního zasedání svolává předseda výboru Boxerklubu ČR, který mu také předsedá.

4. Při schvalování příslušných řádů Boxerklubu ČR (např. chovatelský, výstavní a pod.) je plenární zasedání povinno vyžádat si předem stanovisko příslušné odborné komise (sestavené z rozhodčích, poradců chovu, výcvikářů a členů redakční rady).


Článek 17.
Výbor Boxerklubu ČR


1. Výbor Boxerklubu ČR je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi konferencemi a plenárními zasedáními, a zároveň orgánem statutárním.

2. Při svém rozhodování je výbor Boxerklubu ČR povinen řídit se rovněž požadavky a náměty pobočných spolků.

3. Za svoji činnost odpovídá výbor Boxerklubu ČR konferenci, mezi jejími jednáními plenárnímu zasedání. Je povinen jí pravidelně skládat účty ze své činnosti.

4. Rozpory mezi výborem a revizní komisí Boxerklubu ČR nevyřešené dohodou řeší konference, popř. mimořádná konference, mezi jejími zasedáními plenární zasedání či mimořádné plenární zasedání, které je výbor Boxerklubu ČR povinen svolat ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm a) stanov nebo je svolá revizní komise Boxerklubu ČR podle čl. 12 odst. 2 písmeno c) stanov.


Článek 18.
Složení výboru Boxerklubu ČR


1. Výbor Boxerklubu ČR je složen ze 7 - 9 členů.

2. Poradci chovu, sbor rozhodčích, výcvikáři a redaktor vytvářejí odborné komise, které jsou minimálně tříčlenné, se kterými je výbor Boxerklubu ČR povinen spolupracovat. Redaktor předkládá výboru Boxerklubu ČR návrh na složení redakční rady, kterou výbor Boxerklubu ČR schvaluje.


Článek 19.
Zasedání výboru Boxerklubu ČR


Zasedání výboru Boxerklubu ČR se koná nejméně dvakrát do roka.


Článek 20.
Funkční období výboru Boxerklubu ČR


Funkční období výboru Boxerklubu ČR je tříleté. Svoji činnost zahajuje zvolením konferencí a končí zvolením nového výboru Boxerklubu ČR.


Článek 21.
Působnost výboru Boxerklubu ČR


1. V rámci své kompetence, vyplývající ze stanov a usnesení konference či plenárního zasedání, výbor
Boxerklubu ČR zejména:
a) řídí činnost Boxerklubu ČR v období mezi konferencemi a plenárními zasedáními,
b) metodicky řídí a usměrňuje činnost pobočných spolků, projednává zaměření jejich činnosti a vydává případná doporučení či náměty,
c) svolává konferenci a plenární zasedání Boxerklubu ČR,
d) odpovídá za provádění usnesení konference či plenárního zasedání v rozsahu své působnosti,
e) rozhoduje o uspořádání republikových akcí Boxerklubu ČR, popř. akcí, pořádaných ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi,
f) může ustavit pracovní předsednictvo a pověřit jej působností výkonného charakteru V žádném případě však toto předsednictvo nemůže rozhodovat o otázkách koncepčního charakteru či o otázkách příslušejících konferenci či plenárnímu zasedání. Za činnost pracovního předsednictva odpovídá výbor Boxerklubu ČR konferenci či plenárnímu zasedání,
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena z Boxerklubu ČR,
h) rozhoduje a projednává další záležitosti uložené mu těmito stanovami,
i) jmenuje členy kárné komise Boxerklubu ČR.

2. Řešení odborných otázek předkládá k projednání a zaujetí stanoviska příslušným odborným komisím Boxerklubu ČR.

3. Členové výboru Boxerklubu ČR - předseda, ústřední poradce chovu, hlavní výcvikář, předseda sboru rozhodčích, redaktor, hospodář - ze své činnosti podávají roční zprávu, kterou předkládají konferenci nebo plenárnímu zasedání, pokud se nekonají, zveřejní ji na webových stránkách Boxerklubu ČR nebo ve Zpravodaji, a to do konce března následujícího kalendářního roku.

4. V době mezi jednáním plenárního zasedání může výbor ze závažných důvodů změnit rozhodnutí plenárního zasedání, a to na základě hlasování všech předsedů pobočných spolků per rollam. Ke změně rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech předsedů pobočných spolků.


Článek 22.
Revizní komise Boxerklubu ČR


1. Revizní komise Boxerklubu ČR je nejméně tříčlenná, je volena na dobu tří let. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru Boxerklubu ČR a s funkcí likvidátora.

2. Revizní komise Boxerklubu ČR odpovídá za svou činnost konferenci a mezi jejími zasedáními plenárnímu zasedání.

3. Předseda komise, popř. jiný komisí určený člen, má právo zúčastnit se zasedání výboru Boxerklubu ČR s hlasem poradním.

4. Revizní komise Boxerklubu ČR je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Boxerklubu ČR a jeho orgánů na centrální úrovni, zejména dohlíží na to, jsou-li řádně vedeny záležitosti Boxerklubu ČR a vykonává-li Boxerklub ČR činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolu hospodaření Boxerklubu ČR je povinna provést nejméně 1x za kalendářní rok.

5. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Boxerklubu ČR a požadovat od členů, dalších orgánů Boxerklubu ČR nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

6. Požádá-li o to výbor Boxerklubu ČR, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v rozsahu požadovaném výborem Boxerklubu ČR, a to bez zbytečného odkladu.

7. Zjistí-li revizní komise Boxerklubu ČR v činnosti či hospodaření Boxerklubu ČR nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy.

8. Orgány Boxerklubu ČR, jimž byl adresován návrh na odstranění nedostatků, jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené. Nesouhlasí-li jiný orgán než výbor Boxerklubu ČR s kontrolními zjištěnými, je oprávněn věc předložit se svým stanoviskem k rozhodnutí výboru Boxerklubu ČR.

9. Předseda revizní komise ze své činnosti podává roční revizní zprávu, kterou předkládá konferenci, plenárnímu zasedání nebo nekonají-li se, zveřejní jí ve lhůtě do konce března následujícího roku na webových stránkách Boxerklubu nebo ve Zpravodaji.


Článek 23.
Kárná komise Boxerklubu ČR


1. Kárná komise Boxerklubu ČR se skládá ze tří členů a je jmenována v souladu s těmito stanovami, vždy pro řešení jednotlivého konkrétního případu. Členy jsou vždy některý člen jmenovaný revizní komisí Boxerklubu ČR, výborem Boxerklubu ČR a výborem pobočného spolku, o jejímž členovi má být rozhodováno.

2. Kárná komise Boxerklubu ČR volí ze svého středu předsedu. Rozhoduje většinou hlasů a svá rozhodnutí provádí písemně v souladu s těmito stanovami.

3. Ke jmenování člena z příslušného pobočného spolku vyzve předseda výboru Boxerklubu ČR výbor pobočného spolku, který je povinen člena jmenovat do jednoho měsíce od této výzvy. Pokud tak neučiní jmenuje tohoto člena z řad členů příslušného pobočného spolku výbor Boxerklubu ČR.

4. Kárná komise Boxerklubu ČR rozhoduje o vyloučení člena Boxerklubu ČR nebo o kárných opatřeních ve smyslu těchto stanov.


Článek 24.
Pobočné spolky


1. Pobočné spolky jsou základním a rozhodujícím článkem organizační struktury Boxerklubu ČR, členové v nich organizují svoji zájmovou činnost ve smyslu stanov. Pobočné spolky rozhodují o všech otázkách, týkajících se jejích činností, pokud stanovami není určeno, že o věci rozhoduje konference, plenární zasedání, výbor Boxerklubu ČR, nebo kárná komise Boxerklubu ČR.

2. Pobočné spolky se vytvářejí zpravidla na územní zásadě, a to usnesením ustavující členské schůze o založení pobočného spolku, přijetím stanov Boxerklubu ČR, stanovením svého názvu, v němž musí být vždy obsaženo, že se jedná o pobočný spolek Boxerklubu ČR, zvolením orgánů pobočného spolku a zápisem do veřejného rejstříku, přičemž návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává Boxerklub ČR, tj. výbor Boxerklubu ČR. Pobočný spolek může vzniknout, má-li alespoň 30 členů.

3. Pobočný spolek má svou právní subjektivitu danou těmito stanovami a může samostatně vystupovat a svým jménem jednat. Samostatně hospodaří se svým majetkem, může majetek nabývat a tento také pozbývat - převádět.

4. Pobočný spolek se zrušuje, činí-li počet jeho členů méně než deset, popř. rozhodnutím členské schůze, přijatým kvalifikovanou většinou. Současně členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklého pobočného spolku a o naložení s jeho majetkem. Stejně tak může rozhodnout o svém rozdělení, pokud budou zachovány podmínky čl. 24 odst. 2 těchto stanov.

5. Nesplní-li pobočný spolek své úkoly vyplývající ze stanov po dobu delší než jeden rok, může výbor Boxerklubu ČR iniciovat svolání mimořádné členské schůze toho pobočného spolku. V tomto případě se mimořádné členské schůze účastní též výborem Boxerklubu ČR pověřený zástupce. Nezjedná-li pobočný spolek v době do dvou měsíců nápravu nebo nepodaří-li se mimořádnou členskou schůzi svolat, může výbor Boxerklubu ČR uložit pobočnému spolku pokutu do výše 20 000,- Kč, v tom případě jde výtěžek z této pokuty na účet Boxerklubu ČR.

6. V případě zrušení pobočného spolku může tato rozhodnout při svém zrušení o převedení majetku na Boxerklub ČR. V tom případě přebírá Boxerklub ČR závazky zrušeného pobočného spolku maximálně do výše převzatého majetku.


Článek 25.
Orgány pobočného spolku


Orgány pobočného spolku tvoří:
- členská schůze,
- výbor pobočného spolku,
- revizní komise pobočného spolku.

Článek 26.
Členská schůze


1. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.

2. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů pobočného spolku, je výbor pobočného spolku povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.

3. V rámci všeobecné působnosti členská schůze zejména:
a) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření pobočného spolku,
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise pobočného spolku a zprávy o hospodaření pobočného spolku za uplynulé období,
c) volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise, přičemž přímo volí předsedu, hospodáře, tajemníka, referenta pro výcvik, poradce chovu a předsedu revizní komise pobočného spolku,
d) volí delegáty na konferenci,
e) rozhoduje o vyloučení popř. o podmínečném vyloučení člena z Boxerklubu ČR, o odvolání člena proti rozhodnutí výboru pobočného spolku o zrušení členství, popř. o nepřijetí uchazeče za člena Boxerklubu ČR, je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru pobočného spolku o přijetí uchazeče za člena,
f) podle konkrétních potřeb pobočného spolku stanoví výši členského příspěvku,
g) rozhoduje o zrušení pobočného spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
h) rozhoduje o věcech uložených jí těmito stanovami, nebo které do své působnosti určí.


Článek 27.
Výbor pobočného spolku


1. Výbor pobočného spolku je jeho výkonným orgánem v období mezi členskými schůzemi. V tomto rámci rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností pobočného spolku, zejména v oblasti hospodaření, odborné a metodické činnosti, přijímá nové členy pobočného spolku, rozhoduje o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků apod.

2. Výbor pobočného spolku je povinen odpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti pobočného spolku písemně předložila revizní komise pobočného spolku, zejména k nim zaujmout stanovisko a učinit potřebná opatření. Rozpory mezi výborem a revizní komisí pobočného spolku nevyřešené dohodou, řeší členská schůze kterou je povinen výbor pobočného spolku svolat, nesvolá-li ji do dvou měsíců a požádala-li o to revizní komise pobočného spolku, může ji svolat revizní komise pobočného spolku.

3. Výbor pobočného spolku je volen na období tří let, výbor pobočného spolku je nejméně pětičlenný, o počtu členů rozhoduje členská schůze. Ustanovení čl. 10 odst. 7 stanov platí obdobně. Při své činnosti se výbor pobočného spolku řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi, jí je povinen pravidelně skládat účty ze své činnosti. Ustanovení čl. 21 odst. 3 stanov zde platí obdobně.


Článek 28.
Revizní komise pobočného spolku


1. Revizní komise pobočného spolku je volena na období tří let .

2. Je nejméně tříčlenná, konkrétní počet stanoví členská schůze. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru pobočného spolku a s funkcí likvidátora.

3. Revizní komise pobočného spolku je jeho kontrolním orgánem. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost pobočného spolku zejména plnění usnesení členských schůzí a hospodaření pobočného spolku. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi a je povinna jí skládat účty, nejčastěji formou zpráv o činnosti a zpráv o hospodaření.

4. Předseda revizní komise pobočného spolku, popř. jiný člen komisí určený je oprávněn účastnit se schůzí výboru pobočného spolku s hlasem poradním.

5. O působnosti a pravomoci revizní komise pobočného spolku platí přiměřeně ustanovení čl. 22 stanov.


Článek 29.
Společná ustanovení o funkcionářích orgánů


1. Veškeré funkce vykonávané v orgánech Boxerklubu ČR jsou funkcemi čestnými.

2. Poradce chovu pobočného spolku je volen příslušným pobočným spolkem podle územní působnosti tohoto poradce, a to po předchozím vyjádření výboru Boxerklubu ČR.


Článek 30.
Příjmy a hospodaření Boxerklubu ČR


1. Náklady spojené s činností Boxerklubu ČR, včetně vydání klubového zpravodaje jsou hrazeny z členských příspěvků, popř. z jiných zdrojů

2. Boxerklub ČR jako celek i pobočné spolky hospodaří podle vlastních rozpočtů.

3. Výši centralizovaných prostředků získaných z členských příspěvků stanoví konference a mezi jejími zasedáními plenární zasedání.

4. Ostatní podrobnosti o příjmech, o provádění odvodu členských příspěvků a o schvalování rozpočtu stanoví výbor Boxerklubu ČR.

5. Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření hospodář, nebo předsedou pověřený člen výboru. Listiny finanční povahy podepisují dva členové výboru, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda výboru Boxerklubu ČR, to platí obdobně i pro jednotlivé pobočné spolky.

6. Členové neodpovídají za závazky Boxerklubu ČR, ani jeho pobočných spolků.

7. Boxerklub ČR neodpovídá za závazky jednotlivých pobočných spolků a nepřebírá je ani v případě zrušení pobočného spolku s výjimkou případů řešených v ustanovení čl. 24 odst. 6 stanov.

8. Orgány a pobočné spolky Boxerklubu ČR se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.


Článek 31.
Podmínky zrušení Boxerklubu ČR


O zrušení Boxerklubu ČR rozhoduje konference, a to kvalifikovanou většinou. Spolu s rozhodnutím o zrušení Boxerklubu ČR rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty Boxerklubu ČR ve smyslu platných právních předpisů. Jinak než usnesením konference může dojít k zániku Boxerklubu ČR jen, stanoví-li to zákon.


Článek 32.
Ustanovení o kárných opatření


1. Porušení ustanovení stanov, jiných řádů a přijatých usnesení orgánů Boxerklubu ČR či orgánů pobočných spolků, jiných norem a předpisů Boxerklubu ČR či povinností z nich vyplývajících, může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu stanov.

2. Uložit kárné opatření spadá výlučně do působnosti kárné komise Boxerklubu ČR.

3. Kárnými opatřeními jsou zejména: veřejná důtka, pozastavení činnosti v jedné, více či všech oblastech současně (výcviková, chovatelská, výstavní), zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích.

4. Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných předpisů a zveřejní se v nejbližším vydání Zpravodaje Boxerklubu ČR.

5. Pozastavení činnosti může být uloženo za porušení ustanovení závažnějšího charakteru nebo za porušení opakované, zejména v oblasti výstavní, výcvikové či chovatelské, a to nejdéle na dobu dvou let.

6. Zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích může být uložen na dobu nejdéle jednoho roku a musí v něm být obsaženo označení chovného jedince nebo jedinců, kterých se zákaz týká.

7. O kárných opatřeních rozhoduje kárná komise Boxerklubu ČR. Kárná komise Boxerklubu ČR je při svém rozhodování nezávislá. K jednání kárná komise Boxerklubu ČR přizve dotyčného člena, který se kárného provinění dopustil. O rozhodnutí vydá písemné rozhodnutí s odůvodněním a popisem skutku, kterého se dopustil. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise Boxerklubu ČR. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do dvou let ode dne, kdy se dotyčný člen provinění dopustil a musí být doručeno do vlastních rukou.

8. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy kárné komise Boxerklubu ČR, a to do 15-ti dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud kárná komise Boxerklubu ČR sama odvolání nevyhoví (autoremedurou), rozhoduje o něm konference a v mezidobí plenární zasedání, a to s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotyčnému členu do vlastních rukou a nabývá účinnosti doručením. O jeho náležitostech platí obdobně to, co je uvedeno v předchozím odstavci. Jeho vydání není časově omezeno.


Článek 33.
Závěrečná ustanovení


1. Tyto stanovy nahrazují dosud platné stanovy.

2. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.